1. De deelnemende teams zijn verdeeld in twee poules van vier teams bij de U18/U19 en 2 poules van 5 teams bij de U17. Beiden categorieën spelen een halve competitie. Hierna worden de kruisfinales gespeeld voor de plaatsen 1-8 bij de U18/U19 en voor de U17 nog één wedstrijd voor de plaatsen 1 – 10.

2. Het toernooi is voor U19 teams. Spelers dienen geboren te zijn na 2004 en voor de U17 teams moeten de spelers geboren zijn na 2006.

3. Alle wedstrijden duren 2 x 25 minuten.

4, Het eerst genoemde team in het officiële programma mag aftrappen en de tegenstander mag de kant van het veld kiezen.

5. Alle wedstrijden worden gespeeld in overeenstemming met de spelregels zoals vastgelegd door de International Football Association Board (IFAB) (huidige editie), tenzij anders aangegeven in dit reglement.

6. Een speler die door 2 gele kaarten van het veld wordt gestuurd, wordt automatisch geschorst voor de volgende wedstrijd. Een speler die een directe rode kaart krijgt, kan afhankelijk van de ernst van de overtreding, voor meerdere wedstrijden worden uitgesloten.

7. De wedstrijden worden geleid door scheidsrechters van de KNVB, de beslissingen van de scheidsrechters zijn bindend.

8. Elke scheidsrechter wordt tijdens het toernooi bijgestaan door twee neutrale assistent scheidsrechters.

9. De eindstand in de poule als volgt:
A. Het aantal behaalde punten;
B. Het doelsaldo;
C. Het hoogste aantal gescoorde doelpunten;
D. Het resultaat van de onderlinge wedstrijd(en);
E. Strafschoppen.

10. Bij een gelijke stand in de wedstrijden voor de kruisfinales en de plaatsen 3 t/m 8 in het U18/19 toernooi worden direct strafschoppen genomen. Bij een gelijke stand in de finale wordt de wedstrijd verlengd met 2 x 7,5 minuut. Als de stand hierna nog steeds gelijk is, zullen er strafschoppen genomen worden (zie punt 12).

11. In het U17 toernooi zal er om de plaatsen 3 t/m 10 bij een gelijke stand direct strafschoppen genomen worden. Tijdens de finale wordt er bij een gelijke stand van de wedstrijd met 2 x 7,5 minuut verlengd. Als de stand hierna nog steeds gelijk is, zullen er strafschoppen genomen worden (zie punt 12). Let op er worden geen kruisfinales gespeeld bij het U17 toernooi.

12. Als strafschoppen de beslissing moeten forceren, dan moet er van beiden teams 5 verschillende spelers een strafschop nemen om en om. Als er hierna nog steeds geen beslissing is, dan zal er om en om een strafschop genomen worden door nieuwe spelers totdat er een team mist in een gelijkmakende beurt. Alle spelers op het veld moeten na het eindsignaal van de scheidsrechter een strafschop hebben genomen voordat een speler voor de tweede keer een strafschop mag nemen.

13. Elk team dient op tijd op het veld te zijn. Als een team 5  minuten na de aangegeven tijd niet op het veld staat, wint de tegenstander de wedstrijd met 3-0.

14. Bij dezelfde teamkleuren, of slecht onderscheidende clubkleuren moet het team dat als eerste in het wedstrijdprogramma is vermeld in een shirt met een  andere kleur verschijnen. In twijfelachtige gevallen zal de scheidsrechter beslissen wat te doen.

15. Ieder team dient vooraf een spelerslijst aan de toernooiorganisatie te verstrekken met daarop de spelersnaam, voornaam, geboortedatum en rugnummer. Het aantal spelers op de lijst is onbeperkt.

16. Als, om welke reden dan ook, de originele spelerslijst wordt genegeerd zonder toestemming van de toernooiorganisatie, wordt het overtredende team gediskwalificeerd en worden eventuele gespeelde wedstrijden ongeldig verklaard en resulteert in een 3-0 overwinning voor hun tegenstander(s).

17. Indien een wedstrijd wordt gestaakt, beslist de toernooiorganisatie in overleg met de scheidsrechterscommissie over de te ondernemen actie(s). De beslissing van de organisatie is bindend.

18. Er mogen maximaal vijf spelers (inclusief de keeper), met toestemming van de scheidsrechter, worden gewisseld tijdens de wedstrijd. Een ruil is niet toegestaan, dus een speler die in een wedstrijd is gewisseld mag niet meer terugkeren in de wedstrijd.

19. Begeleiders en spelers op het toernooi dienen tijdens hun verblijf in Nederland zelf zorg te dragen voor een verzekering tegen ziekte en ongevallen en eventuele schades die zij aanrichten.

20. Als een team niet op het toernooi verschijnt of zich terugtrekt, terwijl het hun deelname officieel al heeft bevestigd, zal er een financiële claim ingediend worden namens de toernooiorganisatie.

21. Bij gehele of gedeeltelijke annulering van het toernooi kan de organisatie niet aansprakelijk worden gesteld voor gemaakte of nog te maken kosten.

22. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorzien, beslist de toernooiorganisatie wat te doen.

23. Van de winnaars van het toernooi wordt verwacht dat zij in 2023 zullen terugkeren om hun titel te verdedigen.

English version:

 1. The participating teams are divided into two groups of four teams of the U17 and U18/U19 and play a semi-competition. After this we play cross finals for the places 1-8 for the U18/U19 and for the U17 one match for the places 1 – 10.

 2. The tournament is for U19 teams. To be eligible to participate in the  U19 group players must be born after 2004 and for the U17 teams,  players must be born after 2006.

 3. All games are during  2 x 25 minutes.

 4. The first named team in the official program may kick-off and the opponent may choose the side of the field to play on.

 5. All matches shall be played in accordance with the Laws of the Game as laid down by the International Football Association Board (IFAB) (current edition), unless specified otherwise in the present regulation.

 6. A player who is sent off the field by 2 yellow cards is automatically suspended for the next match. A player who receives a direct red card may be ruled out for several games, depending on the gravity of the offense.

 7. The games are controlled by referees from the KNVB, the decisions of the referees are binding.

 8. Each referee during the tournament is assisted by two neutral assistant referees.

 9. The final ranking in the pools is as follows:
  A.The number of match points earned;
  B. The goal difference;
  C.  The highest number of goals scored;
  D.  The result of the mutual match;
  E. Penalties.

 10. With a tie in the games for the cross finals and the places 3-8 in the U19 competition there will be taken penalties immediately. If there’s a tie in the final the match will be followed by 2×7.5 minutes in order to force a decision. If the score is still equal after this, it is also followed by a series of penalty kicks.

11. In the U17 tournament for placing matches 3 to 10, in the event of a tie, penalties will immediately be taken. In the final for places 1 and 2, in the event of a tie, the match will be extended by 2 x 7.5 minutes. If the score is still tied after that, both teams will proceed to penalty kicks until a winner is announced. See info at point 12.

 1. If penalties must force the decision, both teams must use 5 different players to take them. If there’s still no decision then the other players must take the penalty kicks. All players on the field after the end signal of the referee must have taken a penalty kick before a player may take a penalty kick for the second time.

 2. Each team is required to be on the field in time. If a team is not on the field 5 minutes after the specified time then their opponent will win the match with 3-0.

 3. With the same team colours, or club colours that are poorly differentiated, the team that was first stated in the match program must appear in a shirt with a different colour. In questionable cases, the referee will decide what to do.

 4. Every team must provide the tournament organization with a players list stating the players’ name, first name, date of birth and shirt number beforehand. The number of players on the list is unlimited.

 5. If, for whatever reason, the original players list is ignored without permission of the tournament organization, the offending team will be disqualified and any matches they may have played will be declared invalid and result in a 3-0 win for their opponent(s).

 6. If a match is discontinued, the tournament organization will decide in consultation with the referee committee on the action(s) to take. The decision of the organization is binding.

 7. There may be up to five players (including the goalkeeper), with permission of the referee, changed during the game. A swap is not allowed, so a player in a particular match that has been changed may not return later.

 8. Officials and players at the tournament should handle their own insurance against illness and accidents during their stay in the Netherlands.

 9. If a team does not appear on the tournament or withdraws while having confirmed their participation already, that team will be reported to the FIFA/UEFA and they can also expect a financial claim from the tournament organization.

 10. At a full or partial cancellation of the tournament, the organization can’t be held liable for the costs incurred or to be incurred.

 11. In all cases where this regulation is not anticipated, the tournament organization will decide on what to do.

 12. Winners of the tournament are expected to make an immediate decision on their participation in 2023.

Toernooi Locatie

Sportpark ODIN’59
Hoflaan 1
1967 NE Heemskerk
Nederland